LT 455/450 U/W 系列 - 通讯机用陶瓷滤波器

通讯机用陶瓷滤波器 (LT 455/450 U/W)

LT 455/450 U/W 通讯机用系列是由 4 个元件和 6 个元件连接组成梯状的器件。主要应用于数码通讯、G.D.T.、手机市场、及音箱等。

德铭特提供完整压电元器件尺寸,频率范围齐全(与村田压电陶瓷系列相容),并提供产品目录下载。可依客户的需求制造,若需特殊规格型式,请与德铭特电子业务联系。

下载 PDF 版本: 通讯机用陶瓷滤波器 (LT 455/450 U/W)

特性 :
  1. LT 455 EU 尺寸(单位 mm):7.0 × 8.0 × 8.0 。
  2. LT 455 EW 尺寸(单位 mm):7.0 × 11.0 × 8.0 。
  3. 中心频率 (fo) (KHz) 455±2.0。
  4. 插入损耗 (dB) 4.0,6.0。
  5. 输入/输出阻抗 (Ω):1000,1500,2000。
  6. 与村田滤波器 CF,SF 系列相容。
LT 455/450 U/W 通讯机用系列 外形尺寸(单位: mm)
通讯机用陶瓷滤波器 (LT 455 EU)尺寸图
通讯机用陶瓷滤波器 (LT 455 EU)尺寸图
通讯机用陶瓷滤波器 (LT 455 EW) 尺寸图
通讯机用陶瓷滤波器 (LT 455 EW) 尺寸图
LT 455/450 U/W 通讯机用系列 技术特性
(LT 455 U) 特性曲线
(LT 455 U) 特性曲线
(LT 455 W) 特性曲线
(LT 455 W) 特性曲线
型 号 中心频率
(KHz)
插入损耗
(dB) max
通带波动
(dB) max
6分贝带宽
(KHz) min
40分贝带宽
(KHz)
max LT455 U
50分贝带宽
(KHz)
max LT455 W
阻带衰耗 (dB)
fo±100KHz min
输入/输出
阻抗(Ω)
(LT455 U) (LT455 W)
LT455AU LT455AW 455±2.0 4 2 ±17.5 ±40 ±35 28 40 1000
LT455BU LT455BW 455±2.0 4 2 ±15 ±30 ±30 28 40 1500
LT455CU LT455CW 455±2.0 4 2 ±12.5 ±24 ±24 28 40 1500
LT455DU LT455DW 455±1.5 4 2 ±10 ±20 ±20 28 40 1500
LT455EU LT455EW 455±1.5 6 2 ±7.5 ±15 ±15 28 40 1500
LT455FU LT455FW 455±1.5 6 2 ±6 ±12.5 ±12.5 28 40 2000
LT455GU LT455GW 455±1.5 6 2 ±4.5 ±10 ±10 28 40 2000
LT455HU LT455HW 455±1.0 6 2 ±3 ±9 ±9 28 40 2000
LT455IU LT455IW 455±1.0 6 2 ±2 ±7.5 ±7.5 28 40 2000
LT455HTU LT455HTW 455±1.0 6 2 ±3 ±9 ±9 35 60 2000
同样适用于中心频率 450KHz 。
LT 455/450 U/W 通讯机用系列 测试电路
(LT 455 U) 测试电路
(LT 455 U) 测试电路
(LT 455 W) 测试电路
(LT 455 W) 测试电路
LT 455/450 U/W 通讯机用系列 料号标识
LT455BU P
型 号
包装方式